Go to content Go to main menu Go to search

Reklamační řád a informace pro spotřebitele

Společnost PRECIOSA – LUSTRY, a.s., IČO 00012645, se sídlem Nový Svět 915, 471 14 Kamenický Šenov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, oddíl B, vložka 37 (dále jen „PRECIOSA“), tel: +420 488 113 111, e-mail: sales@preciosalighting.com tímto informují kupujícího, který je spotřebitelem (dále jen „Kupující“) o právech z vadného plnění v souvislosti s koupí zboží z nabídky PRECIOSY (dále jen „zboží“). 
Na zboží zakoupené od PRECIOSOU právnickou osobou nebo fyzickou osobou při jejím podnikání se tento reklamační řád nevztahuje.


1.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
1.1    PRECIOSA odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména PRECIOSA odpovídá spotřebiteli, že zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodná k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž PRECIOSA souhlasila, a
c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

1.2    PRECIOSA dále odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností
a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná PRECIOSOU nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které PRECIOSA spotřebiteli poskytla před uzavřením smlouvy.

1.3    Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučují. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

1.4    PRECIOSA odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena PRECIOSOU nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla PRECIOSA.

1.5    Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

1.6    Má-li zboží vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. PRECIOSA může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

1.7    PRECIOSA odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme PRECIOSA zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, PRECIOSA provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

1.8    Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 
a) PRECIOSA vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení PRECIOSY nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

1.9    Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které spotřebitel obdržel. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, PRECIOSA vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

1.10    PRECIOSA vydá spotřebiteli nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě.

1.11    PRECIOSA neodpovídá za vady
a)    které spotřebitel sám způsobil; 
b)    které způsobila třetí osoba;
c)    vzniklé po uplynutí zákonné nebo sjednané záruční lhůty;
d)    způsobené užíváním v rozporu s pokyny pro užívání zboží, s pokyny obsaženými v Montážním návodu, Manuálu pro údržbu a čištění a v dalších dokumentech, které jsou součástí balení zboží; 
e)    způsobené neodbornou manipulací se zbožím, instalací zboží spotřebitelem, poškozením při další dopravě, zásahem do zboží nebo upevňovacích a zajišťovacích prvků Zboží;
f)    způsobené nehodou, vnějšími vlivy, ohněm, vodou, chemickými látkami, skladováním nebo používáním zboží v nedostatečně izolovaných prostorách, kde se může vyskytnout kondenzovaná vlhkost; 
g)    způsobené skladováním nebo používáním zboží mimo teplotní rozpětí -20 °C do 45 °C;
h)    částí, které podléhají opotřebení, jako např. baterie, žárovky, elektrické části zboží atp.

1.12    Nepatrná odchylka od produktových specifikací není vada zboží. 

1.13    Reklamace vad spotřebitel uplatňuje v kterékoliv provozovně PRECIOSY, v sídle nebo místě podnikání PRECIOSY nebo v prodejně obchodního zástupce, kde spotřebitel zakoupil zboží. 

1.14    Spotřebitel je povinen co nejdříve po obdržení zboží pečlivě zkontrolovat, zda zboží nemá zjevné kvalitativní nebo množstevní vady. 

1.15    Jakmile spotřebitel zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu PRECIOSE a zboží PRECIOSE předá, nebo jej podle pokynů PRECIOSY uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Oznámení o vadě musí být podpořeno popisem vady, zejména popisem, jak se vada projevuje, a dokumenty o koupi. PRECIOSA doporučuje poskytnout fotodokumentací vady.  

1.16    V případě, že spotřebitel při prvním otevření vnějšího obalu zboží zjistí, že je zboží poškozené, rozbité nebo vykazuje na první pohled vady, ponechá zboží v původním obalu a vyfotografuje jej a předá fotografii PRECIOSE. 

1.17    PRECIOSA je povinna spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

1.18    PRECIOSA rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se PRECIOSA nedohodne se spotřebitelem na delší době. 

 

2.    CENY
2.1    Zboží je označeno cenou nebo je cena zboží uvedena v ceníku, který je zpřístupněn spotřebiteli v prodejně PRECIOSY, v prodejně obchodního zástupce PRECIOSY a na https://eshop.preciosalighting.com. Cena je včetně DPH a dalších povinných plateb.

 

3.    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
3.1    V případě, že dojde mezi PRECIOSOU a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

3.2    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).