Go to content Go to main menu Go to search

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů
v PRECIOSA – LUSTRY, a.s.

PRECIOSA-LUSTRY, a.s. (PCL) implementovala zákon č. 171/2023 Sb. zákon o ochraně oznamovatelů a uveřejňuje následující informace v této souvislosti:

 1. Současní i bývalí zaměstnanci a osoby, které vykonávají pro PCL práci nebo jinou obdobnou činnost mohou oznámit podezření na možné pochybení v PCL, které má zejména povahu trestného činu nebo závažnějšího přestupku nebo porušuje vybrané předpisy EU. Oznámení obvykle neslouží k řešení personálních věcí nebo k řešení mezilidských vztahů na pracovišti.
 2. Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zde:
  https://ethicshotline.eu/cs/notification/new/?client=00012645, písemně i ústně nebo na žádost osobně u příslušné osoby.
 3. Oznámení je možné podat také prostřednictvím ministerstva https://oznamovatel.justice.cz/
 4. Oznámení přijímá příslušná osoba, kterou je předsedkyně představenstva, e-mail whistleblowing@preciosalighting.com, tel. +420 48811 3351.
 5. PCL vyloučila přijímání oznámení od osoby, která pro PCL nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.
 6. PCL nepřijímá anonymní oznámení, oznamovatel vždy vyplní jméno, příjmení, datum narození nebo jiný údaj, na jehož základě jej lze identifikovat.
 7. PCL poučila příslušnou osobu o jejích právech a povinnostech.
 8. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze příslušná osoba, která neposkytne nikomu informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
 9. Důvodnost oznámení posuzuje příslušná osoba.
 10. Příslušná osoba informuje oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dní a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení do 30 dní, lhůtu pro výsledky je možné v odůvodněných případech prodloužit.
 11. Všichni zaměstnanci mají povinnost odkázat oznamovatele s oznámením na příslušnou osobu nebo na etickou linku, poskytnout příslušné osobě součinnost při vyřizování oznámení, zachovat mlčenlivost o skutečnostech plynoucích z oznámení, o kterých se dozvěděli.
 12. PCL přijme vhodná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení

V Kamenickém Šenově dne 1. 8. 2023