Všeobecné nákupní podmínky společnosti PRECIOSA – LUSTRY, a.s.

1. Platnost všeobecných nákupních podmínek

1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jako „podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností PRECIOSA – LUSTRY, a.s., se sídlem Nový Svět 915, 471 14 Kamenický Šenov, IČO 00012645, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 37 (dále jen „PRECIOSA“) a jejími dodavateli při poskytování plnění PRECIOSE.
1.2. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti stran kupní smlouvy a/nebo smlouvy o dílo a/nebo smlouvy nepojmenované (dále jako „smlouva“) a jsou její nedílnou součástí.
1.3. V případě, že se smlouva svým obsahem odchyluje od obsahu těchto podmínek, mají ujednání smlouvy přednost.
1.4. Odkáže-li dodavatel ve smlouvě na vlastní obchodní podmínky, je smlouva uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém podmínky PRECIOSY a obchodní podmínky dodavatele nejsou v rozporu.

2. Objednávky a uzavření smlouvy

2.1. Na výzvu PRECIOSY vystaví dodavatel nabídku do 5 dnů od doručení výzvy.
2.2. PRECIOSA je oprávněna zaslat dodavateli písemnou objednávku, která je zároveň návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“) e-mailem, poštou, nebo ji předá osobně.
2.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bude PRECIOSE doručeno takové potvrzení objednávky dodavatelem, z něhož bude jednoznačně vyplývat souhlas dodavatele s celým obsahem objednávky. Potvrzení objednávky zašle dodavatel PRECIOSE e-mailem, poštou, nebo je předá osobně.
2.4. Smlouva je uzavřena, pokud dodavatel potvrdí objednávku do 3 dnů od jejího přijetí. I pozdní potvrzení objednávky má účinky včasného potvrzení, pokud PRECIOSA nesdělí dodavateli, do pěti pracovních dnů od doručení potvrzení objednávky, že toto potvrzení považuje za opožděné.
2.5. Potvrzení dodavatele, které obsahuje jakékoliv dodatky, výhrady, změny, připomínky k objednávce či k podmínkám nebo která obsahuje jakékoliv jiné odchylky od jejich znění, byť takové, které podstatně nemění objednávku či podmínky, nemá účinky potvrzení objednávky, ale jedná se o nový návrh na uzavření smlouvy. Tento nový návrh je PRECIOSA oprávněna přijmout nebo odmítnout.

3. Obecná práva a povinnosti

3.1. Dodavatel se zavazuje, že požadované plnění bude v době jeho předání PRECIOSE odpovídat příslušným právním, technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům.
3.2. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn plnění poskytnout a že má všechna potřebná právní, technická nebo bezpečnostní povolení pro splnění smlouvy.
3.3. Při plnění smlouvy se dodavatel zavazuje postupovat s náležitou odbornou péčí a odpovědností, podle příkazů PRECIOSY. Dodavatel je povinen upozornit PRECIOSU na případnou nevhodnost příkazů.
3.4. Dodavatel se zavazuje dodat PRECIOSE pouze takové plnění, které není omezeno právy a neporušuje práva třetích osob. V případě, že plnění bude trpět právními vadami, jedná se o podstatné porušení smlouvy dodavatelem a PRECIOSA je oprávněna od smlouvy odstoupit. Dodavatel se zavazuje v případě, že plněním dojde k porušení práv třetí osoby a třetí osoba u PRECIOSY uplatní svá práva, převzít procesní obranu PRECIOSY nebo vstoupit do řízení namísto PRECIOSY.
3.5. Spolu s plněním dodá dodavatel PRECIOSE veškeré doklady vztahující se k převzetí, volnému nakládání, k proclení a užívání plnění, zejména doklady upravující podmínky instalace, provozu a údržby plnění. Při dodání plnění, na které se vztahuje platnost zákona č. 22/1997 Sb., o shodě s technickými požadavky, je dodavatel povinen dodat PRECIOSE pouze plnění splňující podmínky tohoto zákona a při každé dodávce přiloží k plnění prohlášení o shodě s technickými požadavky a návod k použití dle výše uvedeného zákona a prováděcích předpisů.
3.6. Dodavatel je oprávněn použít pro plnění smlouvy třetích osob pouze s předchozím souhlasem PRECIOSY, za jejich plnění však odpovídá tak, jako by plnění poskytoval sám.


4. Plnění

4.1. Plnění musí být dodáno řádně a včas. Není-li sjednán termín plnění, zavazuje se dodavatel dodat plnění PRECIOSE do 15 dnů od uzavření smlouvy.
4.2. Místem plnění je sídlo PRECIOSY, není-li sjednáno jiné místo.
4.3. Není-li sjednáno jinak, dodání zboží se řídí dodací podmínkou DAP Nový Svět 915, Kamenický Šenov, INCOTERMS 2020.
4.4. PRECIOSA není povinna převzít nesjednané částečné plnění nebo plnění většího množství.
4.5. Převzetí plnění bude písemně osvědčeno podpisem dokladu, ze kterého je patrné převzetí plnění, např. předávacím protokolem, dodacím listem.
4.6. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

5. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody

5.1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci, pokud je předmětem plnění, přechází na PRECIOSU okamžikem převzetí plnění.


6. Cena a platební podmínky

6.1. Za řádné a včasné dodání plnění se PRECIOSA zavazuje zaplatit dodavateli cenu uvedenou v objednávce.
6.2. Cenu plnění uhradí PRECIOSA na základě dodavatelem předložené faktury, která obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“). Jestliže faktura neobsahuje stanovené náležitosti, případně obsahuje chybné údaje, je PRECIOSA oprávněna takovou fakturu dodavateli vrátit. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou platnosti, není PRECIOSA v prodlení s placením příslušné faktury.
6.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po protokolárním převzetí plnění.
6.4. Není-li sjednáno jinak, splatnost faktur činí 21 dní.
6.5. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je povinen neprodleně o tomto informovat PRECIOSU.
6.6. PRECIOSA je oprávněna uhradit část závazku odpovídající částce české DPH uplatněné dodavatelem na účet jeho správce daně. PRECIOSA je povinna o tomto postupu dodavatele informovat.
6.7. PRECIOSA je oprávněna jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky na pohledávku dodavatele vůči PRECIOSE.
6.8. Dodavatel není oprávněn své pohledávky vůči PRECIOSE postoupit nebo zastavit, pokud nebylo písemně ujednáno jinak.
6.9. V případě vadného plnění je PRECIOSA oprávněna zadržet jakoukoliv platbu až do řádného splnění aniž by se tím dostala do prodlení se zaplacením, i pokud právo na zaplacení vzniklo z jiného právního důvodu, než je smlouva na plnění, které je vadné.

7. Odpovědnost za vady, Záruka za jakost

7.1. Dodavatel odpovídá PRECIOSE za to, že plnění má při převzetí veškeré smluvené nebo obvyklé vlastnosti, že je způsobilé k použití pro účel, k němuž má sloužit a že si zachová veškeré smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to nejméně po dobu trvání záruční doby.
7.2. Dodavatel přebírá záruku za jakost za plnění, která činí 24 měsíců, která počíná běžet převzetím plnění PRECIOSOU.
7.3. PRECIOSA oznámí vady dodavateli písemně (reklamace). V reklamaci PRECIOSA vady popíše nebo uvede, jak se projevují.
7.4. PRECIOSA je oprávněna v reklamaci uvést požadavek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena (bezplatné odstranění vady dodáním nového plnění bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, odstranění vady opravou plnění, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy).
7.5. Bude-li PRECIOSA pro neodstranitelnou vadu, pro kterou nelze plnění užívat, požadovat dodání nového plnění, počíná záruční doba na nové plnění běžet v plném rozsahu od okamžiku převzetí nového plnění.
7.6. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci způsobem, který určí PRECIOSA v nejkratší možné době, nejpozději však do 15 dnů od doručení oznámení vady.
7.7. Požaduje-li PRECIOSA odstranění vady a ocitne-li se dodavatel v prodlení s jejím odstraňováním, je PRECIOSA oprávněna zajistit si odstranění těchto vad na své náklady sama nebo s využitím třetích osob. Veškeré náklady, které PRECIOSE v souvislosti s odstraňováním těchto vad vzniknou, se dodavatel zavazuje PRECIOSE uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude k jejich úhradě PRECIOSOU vyzván.

8. Smluvní pokuta

8.1. Pokud nebude ve stanovené lhůtě řádně a včas splněno, zaplatí dodavatel PRECIOSE smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění za každý započatý den prodlení, maximálně však 50% z ceny plnění.
8.2. Pokud dodavatel nevyřídí reklamaci včas, zaplatí PRECIOSE smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění za každý započatý den prodlení, maximálně však 50% z ceny plnění.
8.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo PRECIOSY na náhradu škody, která vznikla PRECIOSE v souvislosti s porušením povinnosti dodavatele.


9. Povinnost mlčenlivosti

9.1. Za účelem zajištění ochrany důvěrných informací PRECIOSY, k nimž dodavatel získá přístup, se dodavatel zavazuje zabránit neoprávněnému užívání, šíření nebo zveřejnění důvěrných informací PRECIOSY, neprozradit tyto důvěrné informace žádné třetí osobě a nevyužít těchto důvěrných informací jakýmkoli způsobem pro sebe nebo pro jiného.
9.2. Důvěrnými informacemi PRECIOSY se rozumí veškeré informace, jež jsou zpřístupněny PRECIOSOU dodavateli v jakékoliv podobě a které nejsou veřejně dostupné. Na důvěrnost informací nemá vliv jejich charakter. Za důvěrné informace jsou považovány bez rozdílu povahy všechny informace, tj. zejména ekonomické, obchodní, výrobní či technické povahy. Dodavatel bere na vědomí, že důvěrné informace zároveň představují obchodní tajemství PRECIOSY.
9.3. Bude-li dodavateli umožněn vstup do objektů PRECIOSY, zavazuje se dodavatel neprovádět v objektech PRECIOSY pořizování obrazových záznamů bez předchozího povolení PRECIOSY. V této souvislosti se také zavazuje nevnášet do objektů PRECIOSY zařízení ke snímání obrazu (fotoaparáty, kamery a mobilní telefony vybavené touto funkcí).
9.4. Porušení závazku mlčenlivosti nebo závazku pořizování obrazových záznamů a vnášení zařízení ke snímání obrazu, zakládá právo PRECIOSY požadovat od dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.


10. Licence

10.1 Pokud dodavatel při plnění smlouvy vytvoří autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, nebo je plnění předmětem ochrany jiného práva duševního vlastnictví (dále jako „dílo“), poskytuje dodavatel PRECIOSE oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jako „licence“) v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě všemi způsoby užití známými v okamžiku uzavření smlouvy. Licence je dodavatelem PRECIOSE poskytnuta jako výhradní, neomezená množstevně, místně, časově a účelově. PRECIOSA není povinna licenci využít. PRECIOSA je oprávněna poskytnout podlicenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Odměna za poskytnutí licence a podlicence je součástí ceny plnění. PRECIOSA je oprávněna neuvádět, upravit nebo jinak změnit název díla, dílo upravit či jinak měnit, spojovat s jiným dílem nebo je zařadit do díla souborného. PRECIOSA není povinna poskytnout autorovi na své náklady alespoň jednu rozmnoženinu díla.


11. Výpověď a odstoupení od smlouvy

11.1. PRECIOSA je oprávněna vypovědět smlouvu na opakující se plnění bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.
11.2. V následujících případech je PRECIOSA oprávněna od smlouvy odstoupit:
a) zahájení insolvenčního řízení dodavatele
b) dodavatel vstoupil do likvidace
c) dodavatel nesplnil předmět smlouvy řádně a včas
d) dodavatel nevyřídil reklamaci ve lhůtě k vyřízení reklamace
e) dodavatel přímo či nepřímo poskytne či slíbí poskytnout zaměstnanci PRECIOSY úplatek či jinou
neoprávněnou výhodu.

12. Rozhodné právo, Rozhodčí doložka

12.1. Všechny smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a PRECIOSOU se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují pokusit se dosáhnout smírného řešení sporů, které z tohoto vztahu mohou vzniknout. Pokud smírného řešení nemůže být dosaženo, budou všechny spory vznikající ze smluv uzavřených mezi dodavatelem a PRECIOSOU a v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.


13. Změna podmínek

13.1. Smluvní strany prohlašují, že smluvní vztah má povahu běžného obchodního styku, zavazuje dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto podmínky a ze smluvního vztahu vyplývá rozumná potřeba pozdější změny těchto podmínek. PRECIOSA je oprávněna provést změny těchto podmínek v přiměřeném rozsahu. PRECIOSA je povinna o změnách těchto podmínek informovat dodavatele a zaslat mu nové znění elektronickou poštou a/nebo zveřejnit nové znění na webových stránkách http://kooperace.preciosa.com/cs/ke-stazeni.html. Dodavatel je oprávněn nové znění podmínek odmítnout a smluvní vztah z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 6 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.


14. Účinnost

14.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2020